Projekty

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury ofertowej na zakup DMA (DMTA) – zestawu do dynamiczno-termomechanicznej analizy próbek w związku z realizacją projektu pn. “Zwiększenie potencjału badawczo rozwojowego poprzez wyposażenie laboratorium PPZ Stanmark” dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy; Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych; Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B +R, na postawie kryterium przyjętego w zapytaniu ofertowym, jako Dostawcę przedmiotu zamówienia, wybrano firmę Perkin Elmer, która uzyskała najwięcej punktów.

Wszystkim Oferentom bardzo dziękujemy za przesłane oferty i poświęcony czas.